Általános angol nyelvi képzések

ÁLTALÁNOS ANGOL NYELVI KÉPZÉSEK

A tanfolyamok során szeretnénk olyan korszerű nyelvtudást biztosítani, melynek birtokában a nyelvet elsajátító hallgatók képesek lesznek a mindennapi élethelyzetekben, munkaterületüknek, érdeklődési körüknek megfelelő idegen nyelvi ismeretek alkalmazására (pl. külföldi utazás, külföldi munkavállalás). Törekszünk arra, hogy megszerettessük a nyelvet, kialakítsuk a folyamatos önművelés igényét, valamint felkészítsük a továbbiakban nyelvvizsgára is készülő hallgatókat tudásszintjüknek megfelelő nyelvvizsgára.

A hallgatók négy szinten kapnak átható elméleti képzést:

 • kezdő
 • középhaladó
 • haladó és
 • felsőfokon.

  Alapfokú képzés esetén szintfelmérés nincs. Középhaladó, haladó és felsőfokú csoportok esetén a képzésben azok a hallgatók vehetnek részt, akik a szintfelmérés 60%-os teljesítésére képesek. A szintek közötti átjárhatóságot biztosítjuk. Ha a hallgató egy-egy szintet kellőképpen elsajátított, bekapcsolódhat egy magasabb szintű csoport munkájába, illetve, ha lemaradása van, pótolhatja és a megfelelő 60%-os teljesítmény elérése után ismét folytathatja nyelvi ismereteinek továbbfejlesztését. Szintfelmérések minden szint befejezésekor, illetve középhaladó haladó és felsőfokú csoportok indulásakor történik. A csoportok a szinteknek megfelelően szerveződnek.

A hallgatók felmenő rendszerű képzésben vesznek részt. Az alap – középhaladó – haladó és felsőfokú szintű tudás elsajátításáról folyamatos visszajelzést kapnak:

 • progress tesztek
 • stop&check
 • írásbeli munkák javítása
 • szóbeli teljesítmény értékelése
 • egy-egy kurzus befejezéskor egy átfogó teszt írása

A képzést segíti elő a

 • szaktanári magyarázat
 • kommunikatív anyagfeldolgozás csoportos / páros / egyéni munkára építve
 • önálló tanulás
 • önértékelő tesztek kitöltése
 • tanári segítség az anyag feldolgozásához
 • témák / szituációk ’valós’ helyzetekben való feldolgozása
 • szokások kialakítása / pozitív megerősítés
 • nyelvi / fonológiai szerkezeti elemek fokozatos bevezetése érthető, világos szituációkon keresztül
 • megfelelő motiváció érdekében szemléltető eszközök, hatékony tanítási technikák alkalmazása
 • négy alapkészség: beszéd / hallás / olvasás és íráskészség integrált fejlesztése megfelelő szövegkörnyezetben, megfelelő arányban, a legcélravezetőbb eszközök, technikák segítségével.